Draagt het kind straks ook de naam van de moeder?

Steeds meer mensen storen zich aan de discriminatie die moeders ondervinden door de wettelijke verplichting om de naam van de vader aan kinderen door te geven. Dat zegt althans het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Deze instelling beveelt dan ook aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen zodat het kind de namen van beide ouders voor het leven mee krijgt.

De verplichting om kinderen te naam van de vader te geven discrimineert de moeder. De bestaande wetgeving gaat aldus in tegen internationale regels, zowel op Europees niveau als inzake een verdrag van de Verenigde Naties, die elke discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt.

Dichter bij huis evenwel kan de wetgeving mensen inspireren tot een voorkeur voor een zoon in plaats van een dochter omdat die de familienaam kan verderzetten, aldus het IGVM.

De bewustwording over de discriminatie zou groeien, dat leidt het instituut af uit een tiental klachten van burgers en vrouwenorganisaties ter zake. Die wensen dat kinderen een dubbele naam of de naam van de moeder kunnen krijgen.

Een aantal wetsvoorstellen om de zaak recht te trekken werd reeds ingediend. Die laten een vrije keuze tussen de naam van de vader en de moeder toe. Of ze opteren voor een dubbele naam met een volgorde naar keuze.

Eenvormigheid belangrijk voor het kind

Directeur van het IGVM Michel Pasteel stelt het probleem scherp. Een keuzevrijheid van de ouders zou wel zorgen voor een formele gelijkheid tussen vrouwen en mannen maar feitelijk blijft alles misschien bij het oude. Dit omwille van de eeuwenoude traditie waarin het kind de naam van de vader krijgt of omwille van een mogelijke machtsrelatie waarin de man zijn wil opdringt.

Ook het opleggen van de naam van de vader als de ouders het niet eens geraken, zoals in het huidige Frans systeem, of meisjes de naam van de moeder geven gevolgd door die van de vader en jongens die van de vader gevolgd door die van de moeder, zou geen gelijke behandeling van kinderen naargelang hun geslacht waarborgen en daardoor ook ingaan tegen het principe van de gendergelijkheid.

Het Instituut is daarom voorstander van een regel die het principe van de dubbele naam van de ouders oplegt, waarbij de keuze van de volgorde aan hen wordt overgelaten. In geval van onenigheid of indien zij geen keuze maken, zou de volgorde van de dubbele naam kunnen bepaald worden met behulp van een neutrale regel, zoals bijvoorbeeld een loting door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

In het belang van het kind is het belangrijk om de van toepassing zijnde regels te hervormen en zoveel mogelijk eenvormig te maken, in ieder geval wanneer de afstamming is vastgesteld voor de beide ouders, van verschillend of hetzelfde geslacht, en ongeacht de gezinssituatie, d.w.z. of mensen gehuwd zijn of samenleven, een nieuw samengesteld gezin vormen of de kinderen geadopteerd zijn. Het advies van het Instituut is beschikbaar op de website.

, ,

Nog geen reacties

Leave a Reply